FIshmen

Home » Produkčné práce

Produkčné práce

E-mail Tlačiť PDF

Produkčné práce sa skladajú zo Sady 2 – projekčná a inžinierska činnosť a Sady 3 – vlastnej dodávky a montáže telekomunikačných stavieb.

Riadiaci pracovník prevezme zadanie na telekomunikačnú stavbu od investora  Následne prerozdelí úlohy týkajúce sa pracovníkov projekcie, inžinierskej činnosti a technicko-montážnych pracovníkov. Po dohode s technikom, sa uskutoční obhliadke na mieste stavby, tzv. visit draft, na ktorom sa určia podmienky realizácie stavby, ktoré sú základom pre technickú špecifikáciu D4b. Následne projekcia vyhotoví projektovú dokumentáciu a predloží na odsúhlasenie investorovi.

Prípravár na základe odsúhlasenej PD objedná materiál na stavbu. Priebežne prebieha inžinierska činnosť – získavanie súhlasov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov pre získanie potrebného povolenia – oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, územného rozhodnutia, stavebného povolenia. Po nadobudnutí právoplatného povolenia náš pracovník zorganizuje otvorenie stavby za účasti zástupcov, vlastníkov a iných dotknutých účastníkov a podpíše sa Protokol o odovzdaní staveniska. V prípade, že sa jedná o nový stožiar a súčasťou je aj elektrická prípojka vykoná sa geodetické vytýčenie stavby a trasy el. prípojky. Samotná realizácia prebieha v závislosti od typu stavby v zmysle projektovej dokumentácie, platných STN, resp. podmienok stavebného povolenia. Počas realizácie prebieha dozorovanie stavby, v dohodnutých prípadoch aj za účasti technického zástupcu Orange Slovensko, a.s.

Po ukončení realizácie je s investorom dohodnuté prevzatie stavby, prevzatie dodávok a prác. Súčasťou prác je aj vyhotovenie potrebných revíznych správ a zabezpečenie merania elektromagnetického žiarenia, a vyhotovenia geodetického zamerania stavby. V prípade, ak sa jedná o novú základňovú stanicu, zabezpečíme pripojenie objektu na energetickú sústavu príslušného RZ. Po bezpripomienkovom konaní riadiaci pracovník zorganizuje prevzatie stavby za účasti dotknutých strán a zhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Projekcia vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej aj elektronickej forme. Pracovníci inžinierskej činnosti zabezpečia vydanie príslušného užívacieho povolenia v zmysle stavebného zákona.

Všetky predmetné práce sú prevádzané v zmysle objednávky investora, ako aj v zmysle Prílohy č. 1 technickej špecifikácie Sada 3, ktorá je súčasťou Prílohovej časti.